Vekaleten Oy Kullanma

 

VEKALETNAME

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

HEKTAŞ TİCARET T.A. Ş.’nin 26 Eylül 2019 Perşembe Günü, Saat 1 2.00’d a Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Cad. 700. Sokak No:711/1 Gebze-KOCAELİ adresinde yap ılacak olağan/olağan üstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görü şler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya

yetkili olmak üzere a şağıda detaylı olarak tanıt ılan .............................................................. ’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyad ı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numaras ı ile MERSİS numaras ı:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

 

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağ ıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsam ı belirlenmelidir.

 

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda o y kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil a şağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yaz ılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

 

Gündem Maddeleri (*)

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığ ın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirti lir.

 

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azl ık haklarının kullanılmas ına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil a şağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR ; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

 

B) Pay sahibi aşa ğıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylar ım ın vekil taraf ından temsilini onayl ıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numaras ı/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazıl ı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir .”

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAH İBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numaras ı:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI